Kövess minket!
Facebook Twitter Instagram YouTube Telegram

Tippverseny szabályzat

A Tippverseny szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Verdes János ev. (4254 Nyíradony, Ady Endre u. 25.) által üzemeltetett, b&wtips applikációban, vagy weboldalon (www.betandwintipps.com) elérhető – „Tippverseny” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Verdes János ev. (továbbiakban: Verdes János).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, beleértve a valótlan adatot vagy más nevében regisztrálókat is, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A Játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. A Játékos a weboldalon (www.betandwintipps.com), vagy applikáción keresztül létrehozhat egy fiókot, a fiókom menüponton keresztül. Az adatai megadása után, a regisztrált email címével kezdheti el a Játékot. Egy természetes személy, egyetlen egy regisztrációval rendelkezhet, amennyiben a későbbiekben kiderül az adategyezés, vagy bárminemű visszaélés a Játék során, automatikus kizárásban részesül a regisztrált Játékos. A kizárás tényéről a Verdes János nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A b&wtips tippversenyre 2023. augusztus 1-jétől tudnak a játékosok regisztrálni. A Játékosok havonta induló tippversenyekben vehetnek részt, amelyekre minden egyes alkalommal az általuk regisztrált email címmel tudnak benevezni. A havi tippversenyek az adott hónap első napjától az utolsó napjáig tartanak. A Játékban a tippeket a weboldalon, vagy az applikációban a Tippverseny menüponton keresztül lehet beküldeni. A játékosok napi szinten sportesemények mérkőzéseinek eredményeire, vagy góljaira, pontszámaira, játékaira (sportág függvényében) tippelhetnek naponta 2-5 mérkőzéssel kapcsolatosan. A beküldést követően, a helyes tippekkel pontokat gyűjthetnek. A havi tippversenyek esetében mindig változó tárgyi, illetve virtuális nyereményeket lehet begyűjteni, viszont a nyeremények kiosztása a regisztrált Játékosok számához van kötve. Ezért a szervező (Verdes János) csak abban az esetben osztja ki a nyereményeket a tippversenyben szereplő legjobbaknak, ha a regisztrált létszámot a tippverseny végén átlépte a havi Játék. Azonban, ha a Játék alapfeltételei (nem regisztrált annyi Játékos) nem teljesülnek, az első három helyezett így is megkapja a tippversenyben megérdemelt elismerést és egy-egy trófeát juttat el a szervező (Verdes János) a Játékosok által megadott lakcímre.

3. A Játék időtartama

 A Játékra regisztrálni 2023. augusztus 1-jétől lehet. A havi Játékok minden esetben az adott hónap utolsó napján zárulnak le!

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján a meccs kezdetéig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések nem érvényesek!

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:
• felhasználói fiók regisztráció a b&wtips applikációban, vagy weboldalán keresztül;
• a tippjátékban való részvétel;
• a Játék végén kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek;
• az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen
• adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte;
• egy Játékos csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén Verdes János a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől. A többi regisztrációt pedig automatikusan törli a Játék rendszeréből.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt Verdes János nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges. Pontegyenlőség esetén az a játékos kerül előbbre, aki előbb regisztrált a játékba.

5. Nyeremény

 A játék nyereményei: A havi Játékok nyereményei változnak, ezért erről folyamatos tájékoztatást nyújt a szervező (Verdes János). Az első három helyezett esetében garantált tárgyi nyeremények kerülnek kiosztásra minden esetben, hiszen a kiváló teljesítményt egy-egy b&wtips logóval, illetve tippverseny, hónap, helyezés felirattal rendelkező kupával ismer el a szervező (Verdes János). Ezenkívül pénz- és tárgynyeremények, illetve  virtuális ajándékok (havi tagságok, hűségpontok, kuponok nyerhetőek meg a tippversenyben.)

Nyertesek a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A nyeremények csak akkor kerülnek átadásra (kivéve az első három helyezettnek járó kupákat), ha a havi tippversenyben megadott alapfeltételek teljesülnek, ezek pedig a regisztrált Játékosok számához köthető feltételek.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Verdes János és a Játékos kötelesek együttműködni.

Verdes János vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. Verdes János nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Verdes János az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Nyeremények kihirdetése

A havi tippversenyek végéhez érve Verdes János ellenőrzi az állás (Ranking) résznél látható eredményeket és az első tíz helyezett nyereményben részesül, abban az esetben, ha teljesültek a regisztrációs alapfeltételek. Amennyiben ez megtörtént, akkor a tippjáték lezárása után a nyertesnek 1 hét áll rendelkezésére, hogy visszajelezzen, a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat megadja. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor az adott nyereményt nem adjuk át másnak és nem juttatjuk el a nyertesnek!

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése

A nyertesek nevét a játék végén a http://www.betandwintipps.com weboldalon, illetve az alkalmazásban látható állás (Ranking) résznél tesszük közzé. Ezenkívül a közösségi felületeinken (telegram, instagram, facebook) megosztjuk. A nyerteseket a játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen, a sorsolást követően egy napon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni Verdes János a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és Verdes János semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat Verdes János kézbesítteti a nyerteseknek.

Verdes János nem vállal felelősséget a nyeremény átvétele során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a nyeremény felajánlójánál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Verdes János ev. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (https://betandwintipps.com/adatvedelem/).

1. Az adatkezelő adatai 

Adatkezelő, üzemeltető: Verdes János ev.

Cím: 4254, Nyíradony Ady E. u. 25..
E-mail: info@betandwintipps.com
Web: http://www.bwtips.hu
Adószám: 68336217-2-29

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

 2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja (Adatkezelési tájékoztató III. k) pont)Az adatkezelés jogalapjaIdőtartam
A játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolástAz érintett hozzájárulásaa játék időtartama és azt követő 6 hónap
A játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím)Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseVerdes János és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosításaa játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértveÁtláthatóság biztosításaVerdes János jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.a sorsolást követő 30 napig a http://www.betandwintipps.com                weboldalon

 

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény5 év
Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-aiKözvetlen üzletszerzési célú megkeresésAz érintett hozzájárulásaa hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

Verdes János ev. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@betandwintipps.com) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről Verdes János Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

3. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
c) A Szervező a nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait az adatfeldolgozóként eljáró FoxPost Zrt. (Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119., Cg. 10-10-020309, adószám: 25034644210, honlap: www.foxpost.hu) részére átadja.

4. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Verdes János ev. Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhat. (link: https://betandwintipps.com/adatvedelem/)

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért Verdes János nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Verdes Jánosnak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

Verdes János a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, Verdes János vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal vagy applikáció technikai okokból időszakosan nem érhető el. A szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. Verdes János kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Verdes Jánossal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Verdes János által megkövetelt intézkedést megtenni és a Verdes Jánosnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Verdes Jánonst a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 7 napig elérhető.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@betandwintipps.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Debrecen, 2022. július 31.

    2018-05-25