Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Verdes János ev. (székhely: 4254 Nyíradony, Ady E. u. 25., adószám: 68336217-2-29, továbbiakban: Verdes János, Szervező vagy Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékra. (továbbiakban: Nyereményjáték)

A Verdes János ev. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden 18 éven felüli, devizabelföldi, Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, kivéve a jelen vagy az egyedi Játékszabályzatban meghatározott kivételeket.

 1. A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
  – Verdes János ev. alkalmazottai, illetve a vállalkozással tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
  – illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
  – 18 éven aluli személyek.
 2. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.
 3. Az egyes Nyereményjátékok időtartama Verdes János ev. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.
 4. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.
 5. A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:
  – egy személy egy Nyereményjátékban 30 napon belül egyszer nyerhet;
  – ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él.
 6. Az 5. (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Nyereményjáték több napon át tart.
 7. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).
 8. A nyereményeket Verdes János ev., legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre, vagy a nyertesnek azt személyesen kell átvennie.
 9. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 10. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét Verdes János ev. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 11. A szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
 12. A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Verdes János ev. semmilyen felelősséget nem vállal.
 13. A kézbesítést a szervező egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a szervező székhelyén.
 14. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
 15. Verdes János ev. nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a szervezővel szemben nem érvényesíthetők.
 16. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, Verdes János ev. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el
 17. A játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
 18. A játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Verdes János ev. jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a szervező munkatársai rögzítsék a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.
 19. Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulása.A Nyereményjátékok alapján a szervező az alábbi adatokat kezeli:
Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:

név

e-mail cím

telefonszám

lakcím

adószám

A megadott adatok kezelésének célja az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása és nyertesség esetén az 5.000,- Ft-on felüli nyeremény után keletkező SZJA fizetési kötelezettség. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat a sorsolást követően nem kezeli nyereményjátékhoz kapcsolódó célból.
Külön hozzájárulás alapján a nyertes személy:

fényképe, videófelvétel a nyeremény átadásáról,

a nyeremény átadásához, egyedileg egyeztetett egyéb a adatok (pl.: pontos lakcím).

Az adatkezelés célja a nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről a nyilvánosság tájékoztatása (amennyiben a nyertes ezt engedélyezi számunkra) weboldalon, vagy facebook-on keresztül, valamint a nyeremény átadása a nyertes számára. A nyeremény átadásáról készült adatok azok törlésének kéréséig kezeli Verdes János ev. A nyeremény átadásával kapcsolatos adatok pedig a nyeremény átadását követően törlésre kerül, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózásra vonatkozó szabályok alapján 8 évig köteles megőrizni.

A nyeremény átadása során Verdes János ev. adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatkezelés időtartamán belül Nyereményjátékban Résztvevőt az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
1. személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
2. helyesbítéshez való jog
3. adatkezelés korlátozása,
4. törléshez való jog,
5. hordozhatósághoz való jog,
6. tiltakozáshoz való jog,

hozzájárulás visszavonási joga: Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő jogaival élni kíván, az az Nyereményjátékban Résztvevő azonosításával jár együtt, valamint Nyereményjátékban Résztvevővel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Nyereményjátékban Résztvevőről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Nyereményjátékban Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

20 Nyereményjátékban Résztvevő bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

21 A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

22 Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
-a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról tájékoztassuk: az adatkezelés céljai; az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatok kategóriái;információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az Nyereményjátékban Résztvevő azon joga, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem Nyereményjátékban Résztvevőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.
23 A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe a személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő azonosítását követően emailben juttatjuk el Nyereményjátékban Résztvevőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

24 Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Nyereményjátékban Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk; az adatkezelés jogellenes, és Nyereményjátékban Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Nyereményjátékban Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Nyereményjátékban Résztvevő jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Nyereményjátékban Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; Nyereményjátékban Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Nyereményjátékban Résztvevő kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Nyereményjátékban Résztvevő személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Nyereményjátékban Résztvevő felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog.

Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Nyereményjátékban Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, Nyereményjátékban Résztvevőnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

Egyéb rendelkezések

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk

Nyereményjátékban Résztvevőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról: a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Nyereményjátékban Résztvevő bármikor visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Nyereményjátékban Résztvevőnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. május 25. napjától érvényes.

Nyíradony, 2019.05.25.

Az Nyereményjátékban Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

b&wtips – Vásárolj és nyerj nyereményjáték szabályzat – 2021. május

NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A ”VÁSÁROLJ ÉS NYERJ!” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(A TOVÁBBIAKBAN: „JÁTÉKSZABÁLYZAT”)

KÉRJÜK, HOGY JELEN JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

1. A Játék szervezője

1.1. A ”VÁSÁROLJ ÉS NYERJ!” elnevezésű, ajándéksorsolásos nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója Verdes János ev. (székhely: 4254 Nyíradony, Ady E. u. 25., adószám: 68336217-2-29, továbbiakban: Verdes János, Szervező vagy Adatkezelő)

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.2., 2.3. és 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt,

2.1.1. aki Honlap, azaz a https://betandwintipps.com domain alatti weboldal tekintetében regisztrált profillal rendelkezik

2.1.2. a Honlap felületén, azaz a https://betandwintipps.com weboldalon megvásárolja a Honlapon elérhető termék(ek)et.

2.1.3. A 2.1.2 pontban rögzített termék(ek) egyszeri megrendelése egy Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) benyújtását jelenti, amelyre tekintettel Játékos korlátlan számú érvényes pályázatot jogosult benyújtani.

2.1.2. Játékos a Pályázat benyújtásával egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és rendelkezést, amely magában foglalja a Játék szervezése és lebonyolítása tekintetében meghatározott, és jelen Játékszabályzat részét képező adatvédelmi-, és biztonsági rendelkezést.

2.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező megbízottjai és munkavállalói, a Szervező, mint gazdasági társaság ügyvezetését ellátó személyek, Szervező tagjai és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos korlátlan számú érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek.

2.6. A Játékosok a Profil regisztráció során, a vásárlás megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása vagy a regisztrált profil törlése) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például, de nem kizárólagosan kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban.

2.10. A Játékból kizárásra kerülnek azok a nyertes Játékosok, akik a Pályázatuk alapjául szolgáló megrendeléstől, a jogszabályban rögzített határidőn belül érvényesen, joghatályos módon elállnak.

A Szervező e-mail címe: info@betandwintipps.com

2.12. A Játék szempontjából nem minősülnek pályázatnak azok, amelyek jelen Szabályzat 3. pontjában rögzített határidőn kívül vagy a jelen Szabályzat 2. pontjában rögzített feltételek teljesülésének hiányában kerülnek benyújtásra.

3. A Játék időtartama

3.1 A Játék 2021. május hó 10. napján 18:00 perctől 2021. július hó 31. napja 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”).

4. A Játék menete és a nyeremények

4.1 A Játékosok feladata a következő:

A Játék során a honlap, azaz a https://betandwintipps.com domain alatti weboldal tekintetében regisztrált profillal a Honlapon történő termék megvásárlását követően Szervező által Játékos számára juttatja a vásárlás alapján kiállított számlát. A Játék időtartama alatti, és jelen pontban rögzített feltételeknek megfelelő vásárlása, továbbá a jelen Játékszabályzat elfogadása a Pályázat benyújtásának minősül. A Játékosok által benyújtott Pályázat a megrendelésen szereplő azonosító kód alapján kerül Szervező saját elektronikus rendszerében és adatbázisában regisztrálásra.

4.2. A Nyeremények a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján kerülnek kihúzásra (a random.org segítségével), a nyilvános húzás lehetséges fizikai feltételeinek biztosításával.

4.3. Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki a részvételi feltételek teljesülésén túl legalább 1 (egy) darab érvényes Pályázatot benyújt. A Játék időtartamán kívül benyújtott Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre, azok érvénytelen Pályázatnak minősülnek.

4.5. A Szervező a Játék időtartama alatt, nyereményként 1-1 (egy-egy) nyertes Játékos számára biztosítja a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeket, jelen Szabályzat 5.2 pontjában rögzítettek figyelembevételével.

4.6. Nyeremények: A Játékban kisorsolásra kerül az alábbi 4 (négy) darab nyereménycsomag (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”):

I. csomag (Főnyeremény): 1 (egy) db Xbox Series X játékkonzol

II. csomag (Havi nyeremény): 3 (három) db magyar válogatott mez

III. csomag (Heti nyeremény): 12 (tizenkét) db egy havi prémium szolgáltatás csomag

IV. csomag (Minden 10. vásárló): Minden 10. (tizedik) vásárló nyereménye egy b&wtips ajándékcsomag

4.7. A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

4.8. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak.

5. A Nyeremények sorsolása, nyertesek értesítése és a Nyeremények átadása

5.1. A Nyeremények sorsolásának időpontja és menete:

Sorsolás időpontja: 2021. augusztus hó 1. napja 10 óra 00 perc

5.2. Kizárására kerül a Nyertes Játékos különösen akkor, amikor a nyertes Játékos a Pályázata alapjául szolgáló megrendelésétől a jogszabályokban rögzített határidőn belül érvényesen, joghatályos módon eláll.

5.3. A Szervező a jelen Játékszabályzat 4.6 pontjában meghatározott Nyeremény esetén, a sorsolást követően haladéktalanul, de legkésőbb 2021. augusztus hó 2. napján értesíti az egyes nyertes Játékosokat elektronikus levél formájában (e-mail), a megrendelés során megadott és a Szervező rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címére történő tájékoztatás megküldésével (a továbbiakban: „Értesítés”).

5.4. Nyertes Játékos az Értesítés megküldését követően köteles Szervezővel felvenni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a Nyeremény részére megküldésre kerüljön. Szervező a nyertes Játékos ezen pontban rögzített kötelezettség teljesítésének részleteire külön felhívja a figyelmet az Értesítésben.

A jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában meghatározott Nyeremény átadására a sorsolás napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség a nyertes Játékos, a Pályázat benyújtása során megadott számlázási címére, postai úton (a továbbiakban „Kézbesítés”). A Nyeremény kézbesítésével felmerülő költségeket Szervező viseli.

6. Adózás, költségek

6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén túl, hatósági bejelentési, illetékfizetési, igazgatási szolgáltatási díj megfizetési kötelezettség terheli.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://betandwintipps.com/adatvedelem/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint jelen Játékszabályzatban rögzített adatvédelmi-, és biztonsági szabályok alapján kerül sor.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázat hiányosságáért/hibájáért a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlap, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4. Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező kizárja a felelősségégét a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban felmerült feladatok ellátására harmadik személyt bízzon meg.

8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Debrecen, 2021. május hó 10. napja. 

 

2018-05-25