Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Verdes János ev. (székhely: 4254 Nyíradony, Ady E. u. 25., adószám: 68336217-2-29, továbbiakban: Verdes János vagy Adatkezelő) által szervezett nyereményjátékra. (továbbiakban: Nyereményjáték)

 1. A Verdes János ev. által meghirdetett Nyereményjátékban részt vehet minden 18 éven felüli, devizabelföldi, Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, kivéve a jelen vagy az egyedi Játékszabályzatban meghatározott kivételeket.
 2. A Meghirdetett Nyereményjátékban nem vehetnek részt:
  – Verdes János ev. alkalmazottai, illetve a vállalkozással tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
  – illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
  – 18 éven aluli személyek.
 3. A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen.
 4. Az egyes Nyereményjátékok időtartama Verdes János ev. által meghatározott külön felhívásban kerül meghatározásra.
 5. Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.
 6. A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:
  – egy személy egy Nyereményjátékban 30 napon belül egyszer nyerhet;
  – ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él.
 7. Az 6. (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Nyereményjáték több napon át tart.
 8. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).
 9. A nyereményeket Verdes János ev., legkésőbb a Nyereményjáték lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre, vagy a nyertesnek azt személyesen kell átvennie.
 10. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 11. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét Verdes János ev. viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 12. A szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.
 13. A nyertes által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Verdes János ev. semmilyen felelősséget nem vállal.
 14. A kézbesítést a szervező egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a szervező székhelyén.
 15. A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.
 16. Verdes János ev. nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a szervezővel szemben nem érvényesíthetők.
 17. A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, Verdes János ev. által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el
 18. A játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.
 19. A játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Verdes János ev. jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a szervező munkatársai rögzítsék a jelen Szabályzatban foglaltak szerint.
 20. Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulása.A Nyereményjátékok alapján a szervező az alábbi adatokat kezeli:
  Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
  Kötelezően megadandó adatok:

  név

  e-mail cím

  telefonszám

  lakcím

  adószám

  A megadott adatok kezelésének célja az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban való részvétel biztosítása és nyertesség esetén az 5.000,- Ft-on felüli nyeremény után keletkező SZJA fizetési kötelezettség. A nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatokat a sorsolást követően nem kezeli nyereményjátékhoz kapcsolódó célból.
  Külön hozzájárulás alapján a nyertes személy:

  fényképe, videófelvétel a nyeremény átadásáról,

  a nyeremény átadásához, egyedileg egyeztetett egyéb a adatok (pl.: pontos lakcím).

  Az adatkezelés célja a nyertes személyéről és a nyeremény átvételéről a nyilvánosság tájékoztatása (amennyiben a nyertes ezt engedélyezi számunkra) weboldalon, vagy facebook-on keresztül, valamint a nyeremény átadása a nyertes számára. A nyeremény átadásáról készült adatok azok törlésének kéréséig kezeli Verdes János ev. A nyeremény átadásával kapcsolatos adatok pedig a nyeremény átadását követően törlésre kerül, kivéve azon adatokat, amelyeket az adózásra vonatkozó szabályok alapján 8 évig köteles megőrizni.

  A nyeremény átadása során Verdes János ev. adatfeldolgozót vehet igénybe.

  Az adatkezelés időtartamán belül Nyereményjátékban Résztvevőt az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog,
  • hordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hozzájárulás visszavonási joga.
  1. Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő jogaival élni kíván, az az Nyereményjátékban Résztvevő azonosításával jár együtt, valamint Nyereményjátékban Résztvevővel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Nyereményjátékban Résztvevőről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Nyereményjátékban Résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

   

   

  1. A hozzájárulás visszavonásának joga

  Nyereményjátékban Résztvevő bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

  1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

  Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

  • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  • a következő információkról tájékoztassuk:
   • az adatkezelés céljai;
   • az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatok kategóriái;
   • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
   • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
   • az Nyereményjátékban Résztvevő azon joga, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
   • ha az adatokat nem Nyereményjátékban Résztvevőtől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
   • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe

  A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő azonosítását követően emailben juttatjuk el Nyereményjátékban Résztvevőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

  1. Helyesbítéshez való jog.

  Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  1. Adatkezelés korlátozásához való jog

  Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • Nyereményjátékban Résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
  • az adatkezelés jogellenes, és Nyereményjátékban Résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Nyereményjátékban Résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Nyereményjátékban Résztvevő jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Nyereményjátékban Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

  1. Törléshez – elfeledtetéshez való jog.

  Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
  • Nyereményjátékban Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Nyereményjátékban Résztvevő tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Nyereményjátékban Résztvevőről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Nyereményjátékban Résztvevő kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Nyereményjátékban Résztvevő személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Nyereményjátékban Résztvevő felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
  1. Tiltakozáshoz való jog

  Nyereményjátékban Résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Nyereményjátékban Résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  1. Hordozhatósághoz való jog

  Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Nyereményjátékban Résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, Nyereményjátékban Résztvevőnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

  Amennyiben Nyereményjátékban Résztvevő szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

  1. Adatbiztonság

  Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

  Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt.

  1. Egyéb rendelkezések

  Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

  Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Nyereményjátékban Résztvevőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

  • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
  • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Nyereményjátékban Résztvevőre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Nyereményjátékban Résztvevő bármikor visszavonhatja,
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Nyereményjátékban Résztvevő köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Nyereményjátékban Résztvevőre nézve milyen várható következményekkel bír.

  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Nyereményjátékban Résztvevőnek hozzá is kell járulnia.

  1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

  Nyíradony, 2018.05.25.

  Az Nyereményjátékban Résztvevő jogai az adatkezeléssel kapcsolatban. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

b&wtips – Regisztrálj és nyerj!

Hivatalos játékszabály

 1. Játék megnevezése: „b&wtips – Regisztrálj és nyerj”(továbbiakban játék).
 2. A nyereményjáték szervezője : Verdes János ev. (székhely: 4254, Nyíradony Ady E. u. 25.)
 3. Játék időtartama: 2021 május 1 – május 31. között minden nap!
  1. Főnyeremény sorsolása 2021 május 31. 19:00 – 20:00 között.
 1. Játék leírása:

A játék időtartama alatt, a játékos egyszeri regisztrációval részt vesz a nyereményjátékunkban és minden egyes nap kisorsolunk egy szerencsés nyertest, aki a “prémium szolgáltatás” csomagunkat a szolgáltatásnak megfelelően harminc napig ingyenesen használhatja. A játékos tovább növelheti előnyét, amennyiben meghívja egy ismerősét, aki szintén regisztrál. A meghívott személynek email formájában a mehívó személy nevét, illetve e-mail címét számunkra eljuttatva növelheti meg a meghívó játékos előnyét! A meghívás mindössze egyszer használható fel.

 1. Játék nyereménye:

Napi 1 db b&wtips-es prémium szolgáltatás csomag, illetve a főnyeremény, 25.000 Ft.

 1. A nyeremények átadása:
 • A prémium szolgáltatás nyereményt az adatok felvételét követően a b&wtips automatikusan aktiválja a nyertes számára, amelyről email formájában küld tájékoztatást.
 • A főnyeremény utalását a szervező végzi a megadott adatok alapján a játékot követő 3 hónapon belül.
 1. A nyeremény átvételéhez szükséges dokumentumok, az átvétel feltételei:

A nyeremények átvételéhez szükséges adatok:
– Név
– E-mail cím
– Lakcím

II. Általános rendelkezések:

 1. A játékban kizárólag azon 18 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).
 2. Verdes János ev. játékaiban való részvételfeltétele, hogy a játékos a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni.

II.1 A játékban való részvételhez a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi bankszámlaszámmal.

II.1/1 Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

II. 1/2 A játékban nem vehetnek részt Verdes János ev. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

II. 1/3 A játékos a nyerést követő 2 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

II. 1/4 Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a nem valós adatokat és információkat ad meg azonnali kizárásra kerül és nem vehet részt a nyereményjátékban.

II. 1/5 A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható.

II. 1/6 A nyereménnyel kapcsolatban további információ kérhető a szervezőtől.

II. 1/7 A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a szervező felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Verdes János ev. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. Verdes János ev. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. A szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. Verdes János ev. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a szervező mindenkor hatályos Általános Játékszabályzat rendelkezései is irányadóak.

A játékban résztvevő játékos kijelenti, hogy  Verdes János ev. Általános Nyereményjáték Szabályzatát, és adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Kijelenti továbbá, hogy a szervező a jelen Hivatalos Játékszabályzat feltételeit elolvasta, megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és az abban foglalt kötelezettségek betartását vállalja.