Kövess minket!
Facebook Twitter Instagram YouTube Telegram

Általános Szerződési Feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

I/1. A jelen szerződési feltételek (Szabályzat) a Szolgáltató (Verdes János ev.) (Adószám: 68336217-2-29) (Székhely: 4254, Nyíradony Ady Endre u. 25.) oldalain elérhető szolgáltatások igénybevételének, valamint az előfizetési jogviszony feltételeit, annak létrejöttét és megszűnését tartalmazza.

I/2. Felhasználónak vagy Előfizetőnek (továbbiakban együtt: Felhasználó) minősül a b&wtips® weboldal, valamint bármely közösségi felületének (egyaránt: „Oldal”) látogatója, illetőleg mindenki, aki a b&wtips® bármely szolgáltatását igénybe veszi, illetve aki a Szolgáltatóval tagsági jogviszonyba kerül, továbbá – a rá vonatkozó, értelemszerű rendelkezések figyelembevételével – az is, aki a szolgáltatásokat megtekintés, érdeklődés céljából megismeri. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, vagy azokat megismeri, úgy elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

I/3. A Szolgáltató (Verdes János ev.) bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról felhívás formájában a weboldalon, illetve – amennyiben Szolgáltató így dönt emailben is, illetve – külön, kifejezett írásbeli kérésre, vállalva annak esetlegesen valamennyi költségvonzatát – SMS formájában tájékoztathatja a Felhasználókat. A közléssel a Felhasználó elfogadja a Szabályzatot, illetve annak mindenkori módosítását. Az Oldal és annak szolgáltatásainak működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra külön jogcselekmény nélkül is. Szolgáltató már most kizárja az email, vagy SMS közlésből eredő bármiféle késedelmet, hibát, akadályt, korlátozást stb., tekintettel arra, hogy az neki nem felróható. Ennek folytán Felhasználó ezzel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet Szolgáltatóval szemben, és ezen kötelezettségvállalása (az ÁSZF általi elfogadással) kifejezetten joglemondásra irányul. Felhasználó ilyen követeléssel közvetlenül a kommunikációs szolgáltatóhoz fordulhat.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

II/1. Az Oldalt és a Szolgáltatást csak 18. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe!

II/2. A Szolgáltatás célja a felhasználók számára tanácsokat adni a sportfogadási piacon elérhető pénzszerzési lehetőségekről. Az Oldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek. Bármely információ, tanács és útmutató (továbbiakban: Információ) kizárólag csupán a Szolgáltató kialakított álláspontját tükrözi, az nem feleltethető meg egy jövőbeni biztos eseménynek, annak bekövetkeztéért vagy annak elmaradásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, felelősségét már előre és teljes mértékben kizárja, különösen, de nem kizárólagosan azért, mivel arra semmiféle ráhatása nincs. A Szolgáltatást igénybevevő Felhasználó ezen megismert Információ alapján szabadon dönthet, hogy azt magáévá teszi-e vagy sem, és ezen döntéséért csak és kizárólag ő tartozik helytállni, döntése következményeiért kizárólag saját maga tartozik felelősséggel.

II/3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Oldal, vagy Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, mellyel szemben senki, semmilyen jogalapból igényt nem támaszthat, figyelemmel az ÁSZF I. fejezet 3. pontjára is.

II/4. Az Oldal tartalmának, védelmének bárminemű módosítását vagy annak megkísérlését, hozzáférésének módosítását, védelmének kijátszását, az abban foglaltak egészének vagy részének közzétételét, továbbadását jogsértésként kezeljük és az Oldalról illetve a kapcsolódó szolgáltatásokból való végleges kitiltást és jogi következményeket von maga után, különösen a Büntető törvénykönyv 422. §-ára (Tiltott adatszerzés), 423. §-ára (Információs rendszer vagy adat megsértése) és 424. §-ára (Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása).

II/5. Az Oldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték szervezet. A Szolgáltató nem szerencsejáték-szervezéssel foglalkozó szervezet, harmadik személy által befolyásolva nincs, kizárólag a külső körülmények vizsgálatával hozza meg döntéseit. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás.

II/6. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, többszörözést, terjesztést, nyilvánossághoz közvetítést, továbbközvetítést, átdolgozást, illetve médiában való leadást.

II/7. Bármely a Szolgáltató tevékenységével, működésével, a szolgáltatás nyújtásával, valamint a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy elérhetővé tett információval kapcsolatos know-how, szerzői jogi védelem alatt álló mű, szellemi teljesítmény, megjelenés vagy egyéb, az ezek körébe vonható vagy ehhez hasonló jogosultág teljes mértékben Szolgáltatót illeti, azaz a létrehozott, és a jövőben létrehozandó alkotás, információ teljes mértékben Szolgáltatót illeti, illetve a Felhasználó általi információ tekintetében az ÁSZF elfogadásával átszáll Szolgáltatóra térítésmentesen, ezekkel kapcsolatos semmiféle jog vagy további fizetési igény nem illeti meg Felhasználót, illeti ezek külön jogcselekmény nélkül is teljes mértékben a Szolgáltatóé. Felhasználó az alkotásról, szolgáltatásról, Szolgáltató tevékenységéről semmiféle (pl. reklám célzatú, illetve képi, hang és video anyagot) nem tehet közzé, azt semmilyen formában nem használhatja fel a nyilvánosság számára, csak és kizárólag a Szolgáltatás igénybevétele körében és korlátai között. Felhasználó köteles a tudomására jutott bármilyen know-how jogosultságot, szerzői jogot, egyedi ismeretet, sajátos eljárást vagy bizalmas üzleti ismeret titokban tartani, és nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetve az abban foglaltakat felhasználni, harmadik személye részére hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tenni. Valamennyi ilyen egyedi ismeret bizalmas Információnak minősül. Felhasználó vállalja, hogy bizalmasan kezeli Szolgáltatóra és esetleges üzleti partnereire vonatkozó információkat, és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott teljesítés érdekében, saját maga számára, a szolgáltatás keretei között használja. Bizalmas információnak kell továbbá tekinteni: A Megbízó által rendelkezésre bocsátott információt tartalmazó bármely dokumentációt, iratot, dokumentumot, levelet; szóbeli vagy egyéb nem írott információt; minden esetben az olyan információt, amely az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak, illetve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 17. § (2) bekezdésben foglalt definíció alapján egyedi adatnak minősül. A bizalmas információ nem bocsátható más rendelkezésre. A bizalmas információ Szolgáltatótól való megszerzésétől kezdve Felhasználó köteles ugyanazon információvédelmi intézkedéseket megtenni, melyeket a saját bizalmas információi védelme érdekében megtesz, de legalább a jelen szerződés szerinti intézkedéseket, korlátozásokat, továbbá az adatvédelemről rendelkező jogszabályok hatálya alá tartozó adatok tekintetében annyit, mint amit a tárgybani jogszabályok, és jelen szerződés ezen adatok vonatkozásában kötelezően előír. Ha Felhasználó a fentieket, vagy bármely titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Jelen rendelkezésektől függetlenül, amennyiben titoktartási kötelezettség megszegését Felhasználó közreműködője követi el, azt úgy kell tekinteni, mintha a Felhasználó maga szegte volna meg a kötelezettséget. Felhasználó a bizalmas információt a szerződés hatályba lépésétől számított határozatlan ideig köteles megőrizni. Üzleti titoknak minősül továbbá a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, a tevékenységgel kapcsolatban körülírt információkon kívül is minden olyan tény, információ, megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához Szolgáltatónak méltányolható érdeke fűződik.

II/8. Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, emberi méltóságot sértő vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, közölni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentálni.

III. Fizetős szolgáltatások

III/1. A Szolgáltatói tartalmak fizetős része, a honlapon megjelölt tagdíjnak a Szolgáltató által meghatározott formában történő kiegyenlítésével érhető el a Felhasználók számára, feltéve, ha az összeget jóvá is írják Szolgáltató számláján. A Felhasználó előfizetést vásárolhat készpénzes befizetéssel a Szolgáltató bankszámlájára, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Banki átutalás esetében 14 napja van az Előfizetőnek, hogy rendezze az általa kiválasztott Szolgáltatás havi, vagy éves díját. Ezidő alatt az Előfizető által igényelt Szolgáltatás részelemei elérhetővé válnak a weboldalunkon, vagy applikációnkon keresztül. Amennyiben a megrendelést követő 15. napig nem íródik jóvá a Szolgáltató számláján az előfizetési díj, úgy a Szolgáltatás részelemeinek elérhetőségét felfüggesztjük az Előfizető számára és a fennálló tartozást a  Szolgáltató a jegybanki alapkamat alapján késedelmi kamatot számít fel és teszi ezt mindaddig, amíg nem történik meg az előfizetési díj megtérítése! Amikor megtörtént a fennálló tartozás kiegyenlítése, onnantól az Előfizető által igényelt Szolgáltatás teljes egésze elérhetővé válik. A banki átutalás esetében, a befizetett összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezésétől számítva legkésőbb 24 órán belül aktiválásra kerül. Ezt követően a Felhasználó már nem csak a Szolgáltató weboldalán, vagy applikációjában található részelemeket tekintheti meg, hanem a külön az erre a célra megjelölt telegram csatornákhoz is hozzájuthat. Az említett felületeken keresztül férhet hozzá az előfizetéssel rendelkező Szolgáltatások teljes egészéhez. A Szolgáltató minden esetben törekszik az azonnali tartalom-hozzáféréshez.

III/2. A befizetett tagdíj visszatérítésére lehetőség soha, semmilyen jogcímen nincsen.

III/3. Amikortól a Felhasználó a fizetős tartalmak birtokába jut, Előfizetővé válik és elállási és rendes felmondási joga nincsen.

III/4. Előfizetőink aktuális sportfogadás elemzéseket és tippeket olvashatnak főként az amerikai futball, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz és esetenként más sportesemények kínálatából, amelyekre online fogadóirodákban és többnyire tippmixen is fogadhatnak. A 2023. július 1-jén életbe lépő szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítás alapján a Szolgáltató törekszik arra, hogy csak és kizárólag olyan tartalmakat osszon meg az Előfizetővel, amelyek a magyar jogszabályok szerint legális fogadóirodák kínálatában találhatóak meg. Ennek megfelelően az elemzések a Tippmixpro (www.tippmixpro.hu) kínálatából kerülnek napi rendszerességgel megosztásra, míg az élő tippek esetében a Vegas (www.vegas.hu) fogadóiroda élő kínálatát használja a Szolgáltató. A tippek, elemzések minden esetben csak tájékoztató jellegűek, egyéni meglátásoktól vezérelve, megjátszásuk saját felelősségre történik, a fentiek szerint.

III/5. A Felhasználó köteles betartani az Általános Szerződési Feltételben leírtakat! Az Oldalon ügyelnie kell a megfelelő etikai normákra, nem tehet sértő megjegyzést valamint nem illetheti hamis váddal/rágalommal az Oldalt és a Szolgáltatást. Ellenkező esetben a Szolgáltatásból való automatikusan kizárással sújtható, a Szolgáltató saját, diszkrecionális döntése szerint.

III/6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindennemű sportfogadás – mellyel kapcsolatban Szolgáltató csak információt nyújt – kockázattal jár. Éppen ezért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja, az ÁSZF II. fejezet 2. pontja szerint.

III/7. A Felhasználó köteles megadni a szolgáltatás igénybevételét igazoló elektronikus számla kiállításához szükséges személyes adatait (valódi név, bejelentett lakcím, élő e-mail cím), ellenkező esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználó jogviszonyát.

III/8. Az igényelhető szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor módosíthatja. Esetleges kedvezményes tartalmak határidejét megváltoztathatja, megszüntetheti, illetve idő előtt befejezheti.

III/9. A Felhasználó jogosult egyszer szüneteltetni az igényelt szolgáltatását, amelyet maximum 50 napig tehet meg. A Szolgáltatás visszajelzésig, vagy az 50. nap letelte után újra aktiválódik és időarányosan hosszabbításra kerül az előfizetés időtartama. Ezt követően az Előfizetőnek további szüneteltetési kérelemre, illetve hosszabbítási kérelemre joga nincs.

III/10. A Szolgáltató által megosztott tartalmak szorzói, a Tippmixpro (www.tippmixpro), illetve Vegas (www.vegas.hu) fogadóirodák kínálatában szereplő szorzók alapján kerülnek rögzítésre a havi, illetve éves statisztikában, amelyeket a Szolgáltató rendszeresen frissít. A statisztika segítségével a Felhasználó egy átfogó képet láthat a Szolgáltatás eredményeiről.

III/11. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy évente több alkalommal időszakos Szolgáltatásokat indítson, amelyek többnyire olyan sportágakkal kapcsolatosak, ahol egy-egy nagyobb tornát rendeznek meg. Ennek megfelelően az időszakos Szolgáltatások tenisz (évi 4 Grand Slam-torna), labdarúgás (EB, VB), darts és amerikai futball (NFL) sportágakban kerülhetnek meghirdetésre. Ezen szolgáltatások külön időszakos díjjal rendelkeznek és nem minősülnek az év minden napján igényelhető Szolgáltatások elemének. Ennek ismeretében a Felhasználó csak akkor jogosult ezen időszakos Szolgáltatások elemzéseinek megtekintésére, ha megvásárolja az időszakos havidíjakat.

IV. Hűségprogram
A b&wtips Hűségprogram (továbbiakban: Hűségprogram) a Verdes János ev. által működtetett ügyfél-jutalmazási rendszer, melyben az (alább meghatározott) Ügyfelek (az alábbiakban meghatározottak szerint) Pontokat gyűjthetnek, amelyek alapján az Ügyfelek különböző, a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) bemutatott előnyökre tehetnek szert. A jelen Szabályzat a Hűségprogramban részt vevő természetes személyek (fogyasztók) közötti szerződéses jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza.

IV/1. Általános feltételek, meghatározások
Hűségprogram szervezője: Verdes János ev.
4254, Nyíradony Ady E. u. 25.

Hűségprogramban való részvétel: A hűségprogramban való részvételhez az Ügyfélnek mindössze a „Fiókom” menüpontban kell regisztrálnia magát. Ezt megteheti a weboldalunkon keresztül (www.bwtips.hu), vagy az mobil applikációnkban, amit Android, illetve iOS készülékekre is letölthet! Az applikáció az App Store, illetve Google Play áruházakban a „b&wtips” kifejezésre rákeresve lehet letölteni, vagy a weboldalon és közösségi felületeken található alternatív linkeken keresztül lehet szintén a mobilkészülékre megszerezni.

Ügyfél: A Hűségprogram részvételi feltételeinek megfelelő természetes személy (fogyasztó), akinek a Szolgáltató a Hűségprogramhoz való csatlakozást biztosítja, és ennek eredményeként a jelen Szabályzat szerint szerződéses jogviszonyt létesít a Szolgáltatóval.

Törlés: Az összes személyes adat és az Ügyfélre vonatkozó összes információ végleges, vissza nem állítható törlése. A Törlésre az Ügyfél Deaktiválásától vagy a jelen Szabályzatban és/vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott időponttól számított 30 (harminc) napon belül kerül sor. A Törlés időpontjától a Hűségszámla a továbbiakban nem áll az Ügyfél rendelkezésére, és a b&wtips hűségprogramban való részvétele hatályát veszti.

Hűségpontok: a Pontok regisztrálása minden egyes Ügyfél számára, ahol a Szolgáltató nyilvántartja a Pontok juttatásával/csökkenésével kapcsolatos tranzakciókat.

Pont: a Szolgáltató által az Ügyfél részére kiadott vásárlások és a hűségszintek értékét jelző mutató, ahol a névleges értékek az alábbiak:

Szolgáltatás vásárlás: 100 Ft = 1 pont

Pontszámítás: tranzakciónkénti száz forint matematikailag kerekítve x pontarány

Extra pontszerzési lehetőségek:
– Első regisztrációt követően +50 pont kerül jóváírásra az Ügyfél egyenlegén.
– Napi bejelentkezések: 1 pont/nap
– Ajánlj minket! Minden egyes Ügyfél által meghívott személy után +5 pont kerül jóváírásra az Ügyfél egyenlegén. Amennyiben az Ügyfél által meghívott személy előfizet a szolgáltatásaink valamelyikére, úgy további +25 pont kerül jóváírásra!
– Szintlépésekért járó pontok. Ezüst: +50 pont, Arany: +100 pont, VIP: +200 pont

Minden egyes szolgáltatás vásárlásának esetében a Pontokat minden termék/szolgáltatás szintjén kiszámítják, és a teljes összeget felfelé kerekítik.

Példa:
Vásárlás: 1999 Ft
Pontok összesen: 200 Pont

Hűségszint-rendszer:
A Pontok gyűjtésével az Ügyfelek különböző hűségszinteket érhetnek el a Hűségprogramban. Az egyes hűségszinteken az Ügyfél az adott szinthez kapcsolódó jutalmakban részesül. A hűségszintek határai az alábbiak:

Hűségszint neveAlsó PonthatárFelső PonthatárHűségszint érvényessége
Zöld0999Korlátlan
Ezüst1000249912 hónap
Arany2500499912 hónap
VIP500012 hónap

Ellenőrzési Folyamat: A Szolgáltató az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címet, nevet és felhasználónevet ellenőrzi. A regisztrációhoz szükséges adatok elküldését követően a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

V/2. Csatlakozás a Hűségprogramhoz, a szerződéses jogviszony fennállása.
A Hűségprogramban való részvétel a jelen Szabályzatban rögzített regisztrációs és Ellenőrzési Folyamatot követően lehetséges.

A regisztrációs folyamat:
Az ügyfelek a Hűségprogramba való felvételt a weboldalon, illetve a mobil applikáción keresztül végezhetik el! A regisztrációhoz minimálisan szükséges azonosító adatok az Ügyfél neve, felhasználóneve és e-mail címe. A megfelelően kitöltött Igénylés elküldésével az Ügyfél elfogadja, hogy (i) a mindenkor hatályos Szabályzat rendelkezései kötelező érvényűek és betartja azokat, (ii) az Ügyfél tudomásul veszi a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit; és (iii) amennyiben az Ügyfél 18 évnél idősebb, és magyar vagy EU-s lakcímmel rendelkezik.

Az Ügyfél köteles az Igénylést helyesen, pontos és naprakész adatokkal kitölteni.
Az Igénylésben közölt vagy a Szolgáltató rendelkezésére álló bármely adat megváltozásáról az Ügyfél nem köteles tájékoztatást adni, hiszen ezt az automatikus rendszerünk rögzíti. Az új, egyben naprakész adatokat a Fiókom menüpontban tudja megváltoztatni az Ügyfél.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfél Hűségprogramhoz való csatlakozási kérelmét az alábbi esetekben elutasítani:
-ha az Ügyfél az Igénylésben hiányos, hibás vagy nem értelmezhető adatokat adott meg, vagy
-ha az Ügyfél részvételi jogosultságát a Hűségprogramban a Szolgáltató a jelen Szabályzat megsértése, visszaélés vagy egyéb jogsértés miatt azonnali hatályú felmondással már korábban megszüntette.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfél által megadott adatok pontosságáért és valódiságáért. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, hogy az Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek-e. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a helytelen adatok feltüntetésével kapcsolatos esetleges visszaélésekből eredő követelésekért.

A Hűségprogramban jelenlévő regisztráció más személyre át nem ruházható, másnak használatra át nem engedhető. A jogosultságot az Ügyfél ügyleti biztosítékként zálogba vagy óvadékba nem adhatja.

IV/3. A Pontok gyűjtése és elfogadása

IV/3.1. Az Ügyfelek az áruk vagy szolgáltatások vásárlásáért és tevékenységekért (pl. kihívásokban való részvétel) a weboldalunkon, vagy mobilaApplikációnkön Pontokat gyűjthetnek Hűségszámlájukon.

IV/3.2. A Szolgáltató az Ügyfél Hűségszámláján a vásárlást követően automatikusan jóváírja a Pontokat. Az Ügyfél a Hűségszámláján található Pontok mennyiségét, valamint a hűségszint-státuszát, az aktuális akciókat és a játékokban való részvételt az alábbi módokon követheti nyomon:

Az aktuális egyenleg megtekinthető:
-A Weboldalunkon szereplő Fiókom menüpontban, ahol a hűségpontok részben megtalálható az aktuális egyenleg! (www.bwtips.hu)
-A b&wtips Alkalmazásban.
-Az Ügyfélszolgálat segítségével.

A Szolgáltató jogosult havonta, az összes összegyűjtött Pontra és a hűségszint-státuszra vonatkozó információkat tartalmazó értesítést küldeni a Pontegyenlegről. Emellett az Ügyfél bármikor lekérdezheti az egyenlegét a b&wtips Ügyfélszolgálat megkeresése útján.

IV/3.3.  A Pontok nem vásárolhatók, csak az Ügyfél által vásárolt áruk és szolgáltatások, valamint a felkínált kihívásokban és/vagy tevékenységekben való részvétel útján gyűjthetők.

IV/3.4. Egy termékre csak egy kedvezmény alkalmazható; a kedvezmények nem összevonhatók. Ha ugyanarra a termékre mind a Hűségszintkedvezmény, mind a kuponkedvezmény felhasználható, akkor csak a kuponkedvezmény érvényesíthető.

IV/3.5. A Hűségprogram részeként a Szolgáltató úgynevezett „Ajánlóprogramot” , más néven „Ajánlj minket!” tart fenn az Ügyfelek és potenciális Ügyfelek számára.
Az Ajánlóprogram az alábbiak szerint működik:
– A meglévő Ügyfél az Ajánlóprogram keretében meghívhat valakit, aki még nem regisztrált a Hűségprogramban (a továbbiakban: Meghívott Ügyfél)
– A regisztrációkor minden Ügyfél kap egy egyedi ajánlókódot. A Szolgáltató automatikusan értesíti a Meglévő Ügyfeleket az ajánlókódjukról. Minden Ügyfél a saját belátása szerint választott csatornán keresztül oszthatja meg ajánlókódját egy Meghívott Ügyféllel.
– A Meghívott Ügyfél (aki még nem tagja a Hűségprogramnak) megkapja a kódot a meghívó Ügyféltől, és azt a Weboldalon vagy a b&wtips Alkalmazáson keresztül a regisztrációs folyamat során megadja a nevét, email címét és felhasználónevét. A Meghívott Ügyfélnek „kötelező” a meghívó féltől kapott linken keresztül regisztrálni.
– Ha a Meghívott Ügyfél regisztrál a rendszerünkbe, akkor automatikusan kap a meghívó személy 5 pontot a hűségrendszerben, amelyet a rendszerünk azonnal rögzít is a pontegyenlegén.
– Ha a Meghívott Ügyfél a regisztrációt követően elő is fizet a Szolgátlatásaink valamelyikére, akkor további 25 pont kerül jóváírásra a meghívó Ügyfél pontegyenlegén!

IV/4. Törlés, Pontlevonás
IV/4.1. A Hűségprogramban az ügyfelek különböző szinteket érhetnek el. A Zöld szint kivételével minden hűségszintnek 12 hónapos lejárati ideje van attól a naptól számítva, amikor az Ügyfél belépett az adott szintre, viszont a megszerzett pontok 24 hónapig érvényesek. Az Ügyfél akkor léphet magasabb hűségszintre, ha (I) ehhez elegendő Pontot gyűjt, és ezt egy adott év során többször is megteheti, (II) vagy promócióban való részvétele során jogosultságot szerez egy meghatározott szintre történő besorolásra, amely esetekben a 12 hónapos lejárati idő az új szintre való belépéssel egy időben kezdődik. Ha az Ügyfél az elmúlt 12 hónapban nem lépett magasabb hűségszintre, az Ügyfél által gyűjtött Pontok a 12 hónapos lejárati időszak végén felülvizsgálatra kerülnek. Az előző 12 hónapos időszak alatt gyűjtött Pontok száma alapján a következő esetek lehetségesek:

A státuszfrissítés / leminősítés / megújítás után a Pontgyűjtés újrakezdődik – a korábban gyűjtött Pontok törlődnek.

Az Ügyfél 0 pontról, az-az a Zöld szintről indul és 1000 pont összegyűjtése után léphet szintet. Amennyiben a következő hónapok/évek során nem gyűjt további pontokat, akkor az addig összegyűjtött pontot a rendszerünk törli! Minden megszerzett pont lejárati ideje a jóváírástól számított 24 hónapig érvényes!

IV/4.2. Hűségpont levonás, illetve beváltás.
– Az Ügyfél e-mail formájában kérheti a hűségpontjai levonását. A beváltási kérelmet az info@betandwintipps.com e-mail címre kell eljuttatnia. Az Ügyfél több termék közül válogathat a Piactéren (https://betandwintipps.com/piacter/), ahol virtuális szolgáltatásokat, illetve b&wtips logóval ellátott termékeket, vagy elektronikai árucikkeket vásárolhat. Minden egyes Piactéren látott termék esetén láthatóak az adott szolgáltatások, illetve tárgyak értékei, amit az igénylést követően az Ügyfél egyenlegéről levonunk.

IV/5. A Hűségprogramban való részvétel Deaktiválása és/vagy megszüntetése.

IV/5.1. A Szolgáltató a Hűségszámlát azon Ügyfelek inaktivitása esetén Deaktiválja, akiknek Hűségszámláján nem volt regisztrált vásárlási tranzakció (azaz az Ügyfél nem gyűjtött Pontokat azon a Hűségszámlán).

IV/5.2. A Hűségprogramban való részvétel megszüntetését és a Hűségszámla Törlését az Ügyfél a következő csatornákon keresztül is bármikor kezdeményezheti: a Weboldalon, e-mailben, vagy a b&wtips Alkalmazáson keresztül. Mindezen kérések a b&wtips Ügyfélszolgálathoz kerülnek, amely a kérés alapján kezdeményezi az ügyféladatok Törlését a rendszerben. Az Ügyfél személyazonosságának megerősítését követően a b&wtips Ügyfélszolgálat 30 (harminc) napon belül törli a Hűségszámlát

IV/6. Hibák, szabálytalanságok

Az Ügyfelek a b&wtips Ügyfélszolgálatán keresztül kérhetik az Ügyfélnek tévedésből jóváírt vagy nem jóváírt Pontok módosítását. Az ilyen kérelmet indokolással, a vásárlási bizonylat másolatával együtt és az adott tranzakció dátumától számított 30 naptári napon belül kell elküldeni.

IV/6.1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél Hűségprogramban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni!
– Az Ügyfél cselekedeteivel vagy megnyilvánulásaival a Hűségprogram működését vagy a többi Ügyfél jogos érdekeit veszélyezteti (pl. jogellenes, rágalmazó megjegyzéseket tesz a Hűségprogramban).

Az Ügyfél és a b&wtips Hűségprogramjában szereplő szerződéses jogviszony azonnali hatállyal történő felmondása az Ügyfél Hűségszámlájának (Pontok, kedvezmények, előnyök, jutalmak, kuponok stb.) azonnali megszűnését vonja maga után.

IV/7. Panaszok, kapcsolattartás:
-Interneten keresztül: a Weboldalon vagy a info@betandwintipps.com e-mail címen
-A b&wtips Alkalmazáson keresztül, amely az App Store-ból vagy a Google Play-ből letölthető.

IV/7.1. A panaszkezelés folyamata:

  • Az Ügyfél köteles minden, a panasz jogosságát alátámasztó dokumentumot a panasz benyújtásával egyidejűleg a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
  • Az interneten vagy a b&wtips Alkalmazáson keresztül benyújtott panaszok esetében a panasz feldolgozásának és az Ügyfélnek történő válaszadásnak a határideje a panasz benyújtásától számított 30 (harminc) nap.
  • Az Ügyfél a panasz bejelentésekor rendelkezhet arról, hogy a b&wtips Ügyfélszolgálattól milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz csak elektronikus levél formájában kérhető. A panasz kivizsgálásának érdemi befejezéséig a b&wtips az érintett Hűségszámlát nem szüntetheti meg.
  • A panaszkezeléssel kapcsolatos személyes adatok kezelésével összefüggő tudnivalók itt érhetők el: [Adatvédelmi Tájékoztató].

Amennyiben az Ügyfél és a b&wtips panaszkezelési eljárásának igénybevételével nem tud közös megegyezésre jutni, az Ügyfél jogosult a vitát az illetékes bíróságon rendezni, vagy a fogyasztó lakcíme vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek címe, telefonszáma, internetes címe és levelezési címe a következő weboldalon érhető el: www.bekeltetes.hu.

IV/8. A Szabályzat módosítása
Mivel a Szolgáltató üzleti tevékenysége folyamatosan fejlődik és változik, lehetséges, hogy a jelen Szabályzat – beleértve a Hűségprogram jellemzőit, feltételrendszerét – időről időre módosul/frissül, és erről a Szolgáltató az Ügyfeleket kellő időben köteles tájékoztatni. A módosítások/frissítések nem lehetnek visszamenőleges hatályúak, azaz az Ügyfelek már megszerzett Pontjait nem érinthetik.

A módosításokról szóló tájékoztatás a Weboldalon – http://www.bwtips.hu a b&wtips Alkalmazásban push értesítéssel és elektronikus úton (e-mailben) történik.

IV/9. A jelen Szabályzat módosításai a Weboldalon való közzétételtől számított 5 (öt) napon belül lépnek hatályba, és az új Szabályzat kiadásának napjáig érvényesek. A Szolgáltató különösen fenntartja a jogot a Hűségprogramban biztosított állandó kedvezmények jellegének, összetételének vagy értékének megváltoztatására, amennyiben a b&wtips ezt a piaci vagy gazdasági körülmények változására tekintettel indokoltnak tartja. Az új Szabályzat hatályba lépése megváltoztatja a korábban érvényes Szabályzat rendelkezéseit.

Amennyiben a Szolgáltató számára előre nem látható körülményekről szerez tudomást – beleértve, de nem kizárólagosan a kormány döntéseit és a jogalkotási intézkedéseket –, a Szolgáltató saját belátása szerint meghatározott határidőn belül jogosult a jelen Szabályzatot módosítani.

IV/10. A Hűségprogram megszűnése
A Szolgáltató jogosult a Hűségprogramot bármikor megszüntetni. A Szolgáltató a Hűségprogram megszűnéséről a – http://www.bwtips.hu- Weboldalon, a b&wtips Alkalmazásban push értesítéssel és elektronikus úton (e-mailben) legalább 15 (tizenöt) nappal a megszűnés előtt értesíti az Ügyfeleket, és a Weboldalon is közzétesz egy tájékoztatót. A Hűségprogram megszűnését követően a Pontok már nem gyűjthetők, a jutalmak nem válthatók be.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

V/1. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatótól kapott információt (útmutatás, tanács, fogadási tipp) másokkal megosztani kívánja, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy az elemzés pontos címét, változatlan tartalommal hiánytalanul veszi át és a forrást megjelölve, kiemelve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a bejegyzés alá, mindenki által látható módon.

V/2. Szolgáltató külön is kiemeli, hogy tartalom ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket (kártérítési per, szerzői jogi per, sérelemdíj iránti igény stb.) tesz a jogsértés megszüntetésére.

V/3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

VI. Felelősség

VI/1. A Szolgáltató a szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá akkor, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok stb.).

VI/2. A szolgáltatás igénybevételekor hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VI/3. Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felületek harmadik személyek által üzemeltetett felületekre mutató linkeket is tartalmazhatnak. Szolgáltató ezen linkek illetve az általuk lehívható oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

VI/4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

VI/5. A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban merül fel.

VII. Adatvédelem

Az adatvédelmi rendelkezésekre a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat az irányadó. Kérjük, hogy tekintse meg a szabályzatot a következő linken keresztül: https://betandwintipps.com/adatvedelem/

Tájékoztató módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában. A Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

Verzió: 6.0
Érvényes: 2023. szeptember 5. napjától

http://www.betandwintipps.com
Verdes János ev.
üzemeltető

    2019-03-05