b&wtips®

Sport- és adatelemzés! A sportfogadás nálunk kezdődik!

Általános Szerződési Feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

I/1. A jelen szerződési feltételek (Szabályzat) a Szolgáltató (Verdes János ev.) oldalain elérhető szolgáltatások igénybevételének, valamint az előfizetési jogviszony feltételeit, annak létrejöttét és megszűnését tartalmazza.

I/2. Felhasználónak vagy Előfizetőnek (továbbiakban együtt: Felhasználó) minősül a b&wtips® weboldal, valamint bármely közösségi felületének (egyaránt: „Oldal”) látogatója, illetőleg mindenki, aki a b&wtips® bármely szolgáltatását igénybe veszi, illetve aki a Szolgáltatóval tagsági jogviszonyba kerül, továbbá – a rá vonatkozó, értelemszerű rendelkezések figyelembevételével – az is, aki a szolgáltatásokat megtekintés, érdeklődés céljából megismeri. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, vagy azokat megismeri, úgy elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

I/3. A b&wtips® (Verdes János ev.) bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról felhívás formájában a weboldalon, illetve – amennyiben Szolgáltató így dönt emailben is, illetve – külön, kifejezett írásbeli kérésre, vállalva annak esetlegesen valamennyi költségvonzatát – SMS formájában tájékoztathatja a Felhasználókat. A közléssel a Felhasználó elfogadja a Szabályzatot, illetve annak mindenkori módosítását. Az Oldal és annak szolgáltatásainak működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra külön jogcselekmény nélkül is. Szolgáltató már most kizárja az email, vagy SMS közlésből eredő bármiféle késedelmet, hibát, akadályt, korlátozást stb., tekintettel arra, hogy az neki nem felróható. Ennek folytán Felhasználó ezzel kapcsolatban igényt nem érvényesíthet Szolgáltatóval szemben, és ezen kötelezettségvállalása (az ÁSZF általi elfogadással) kifejezetten joglemondásra irányul. Felhasználó ilyen követeléssel közvetlenül a kommunikációs szolgáltatóhoz fordulhat.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

II/1. Az Oldalt és a szolgáltatást csak 18. életévüket betöltött felhasználók vehetik igénybe!

II/2. A Szolgáltatás célja a felhasználók számára tanácsokat adni a sportfogadási piacon elérhető pénzszerzési lehetőségekről. Az Oldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek. Bármely információ, tanács és útmutató (továbbiakban: információ) kizárólag csupán a Szolgáltató kialakított álláspontját tükrözi, az nem feleltethető meg egy jövőbeni biztos eseménynek, annak bekövetkeztéért vagy annak elmaradásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, felelősségét már előre és teljes mértékben kizárja, különösen, de nem kizárólagosan azért, mivel arra semmiféle ráhatása nincs. A szolgáltatást igénybevevő felhasználó ezen megismert információ alapján szabadon dönthet, hogy azt magáévá teszi-e vagy sem, és ezen döntéséért csak és kizárólag ő tartozik helytállni, döntése következményeiért kizárólag saját maga tartozik felelősséggel.

II/3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, mellyel szemben senki, semmilyen jogalapból igényt nem támaszthat, figyelemmel az ÁSZF I. fejezet 3. pontjára is.

II/4. Az oldal tartalmának, védelmének bárminemű módosítását vagy annak megkísérlését, hozzáférésének módosítását, védelmének kijátszását, az abban foglaltak egészének vagy részének közzétételét, továbbadását jogsértésként kezeljük és az Oldalról illetve a kapcsolódó szolgáltatásokból való végleges kitiltást és jogi következményeket von maga után, különösen a Büntető törvénykönyv 422. §-ára (Tiltott adatszerzés), 423. §-ára (Információs rendszer vagy adat megsértése) és 424. §-ára (Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása).

II/5.Az oldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték szervezet. A szolgáltató nem szerencsejáték-szervezéssel foglalkozó szervezet, harmadik személy által befolyásolva nincs, kizárólag a külső körülmények vizsgálatával hozza meg döntéseit. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás.

II/6. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított ötleteket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni, ideértve a térítésmentes reprodukciót, továbbítást, közzétételt, többszörözést, terjesztést, nyilvánossághoz közvetítést, továbbközvetítést, átdolgozást, illetve médiában való leadást.

II/7. Bármely a szolgáltató tevékenységével, működésével, a szolgáltatás nyújtásával, valamint a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy elérhetővé tett információval kapcsolatos know-how, szerzői jogi védelem alatt álló mű, szellemi teljesítmény, megjelenés vagy egyéb, az ezek körébe vonható vagy ehhez hasonló jogosultág teljes mértékben Szolgáltatót illeti, azaz a létrehozott, és a jövőben létrehozandó alkotás, információ teljes mértékben Szolgáltatót illeti, illetve a Felhasználó általi információ tekintetében az ÁSZF elfogadásával átszáll Szolgáltatóra térítésmentesen, ezekkel kapcsolatos semmiféle jog vagy további fizetési igény nem illeti meg Felhasználót, illeti ezek külön jogcselekmény nélkül is teljes mértékben a Szolgáltatóé. Felhasználó az alkotásról, szolgáltatásról, Szolgáltató tevékenységéről semmiféle (pl. reklám célzatú, illetve képi, hang és video anyagot) nem tehet közzé, azt semmilyen formában nem használhatja fel a nyilvánosság számára, csak és kizárólag a szolgáltatás igénybevétele körében és korlátai között. Felhasználó köteles a tudomására jutott bármilyen know-how jogosultságot, szerzői jogot, egyedi ismeretet, sajátos eljárást vagy bizalmas üzleti ismeret titokban tartani, és nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetve az abban foglaltakat felhasználni, harmadik személye részére hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tenni. Valamennyi ilyen egyedi ismeret bizalmas információnak minősül. Felhasználó vállalja, hogy bizalmasan kezeli Szolgáltatóra és esetleges üzleti partnereire vonatkozó információkat, és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott teljesítés érdekében, saját maga számára, a szolgáltatás keretei között használja. Bizalmas információnak kell továbbá tekinteni:A Megbízó által rendelkezésre bocsátott információt tartalmazó bármely dokumentációt, iratot, dokumentumot, levelet; szóbeli vagy egyéb nem írott információt; minden esetben az olyan információt, amely az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak, illetve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 17. § (2) bekezdésben foglalt definíció alapján egyedi adatnak minősül. A bizalmas információ nem bocsátható más rendelkezésre. A bizalmas információ Szolgáltatótól való megszerzésétől kezdve Felhasználó köteles ugyanazon információvédelmi intézkedéseket megtenni, melyeket a saját bizalmas információi védelme érdekében megtesz, de legalább a jelen szerződés szerinti intézkedéseket, korlátozásokat, továbbá az adatvédelemről rendelkező jogszabályok hatálya alá tartozó adatok tekintetében annyit, mint amit a tárgybani jogszabályok, és jelen szerződés ezen adatok vonatkozásában kötelezően előír. Ha Felhasználó a fentieket, vagy bármely titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Jelen rendelkezésektől függetlenül, amennyiben titoktartási kötelezettség megszegését Felhasználó közreműködője követi el, azt úgy kell tekinteni, mintha a Felhasználó maga szegte volna meg a kötelezettséget. Felhasználó a bizalmas információt a szerződés hatályba lépésétől számított határozatlan ideig köteles megőrizni. Üzleti titoknak minősül továbbá a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, a tevékenységgel kapcsolatban körülírt információkon kívül is minden olyan tény, információ, megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához Szolgáltatónak méltányolható érdeke fűződik.

II/8. Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, emberi méltóságot sértő vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, közölni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, kommentálni.

III. Fizetős szolgáltatások

III/1. A Szolgáltatói tartalmak fizetős része, a honlapon megjelölt tagdíjnak a szolgáltató által meghatározott formában történő kiegyenlítésével érhető el a felhasználók számára, feltéve, ha az összeget jóvá is írják Szolgáltató számláján. A felhasználó előfizetést vásárolhat készpénzes befizetéssel a szolgáltató bankszámlájára, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással. Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezésétől számítva legkésőbb 24 órán belül a Felhasználó a Szolgáltató weboldalán, illetve külön az erre a célra megjelölt telegram csatornákon keresztül juthat hozzá a prémium tartalomhoz. Szolgáltató törekszik az azonnali tartalom-hozzáféréshez.

III/2. A befizetett tagdíj visszatérítésére lehetőség soha, semmilyen jogcímen nincsen.

III/3. Amikortól a Felhasználó a fizetős tartalmak birtokába jut, „Előfizető”-vé válik és elállási és rendes felmondási joga nincsen.

III/4. Előfizetőink aktuális sportfogadás elemzéseket és tippeket olvashatnak főként az amerikai futball, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, tenisz és esetenként más sportesemények kínálatából, amelyekre online fogadóirodákban és többnyire tippmixen is fogadhatnak. A tippek, elemzések csak tájékoztató jellegűek, egyéni meglátásoktól vezérelve, megjátszásuk saját felelősségre történik, a fentiek szerint.

III/5. A Felhasználó köteles betartani az Általános Szerződési Feltételben leírtakat! Az Oldalon ügyelnie kell a megfelelő etikai normákra, nem tehet sértő megjegyzést valamint nem illetheti hamis váddal/rágalommal az Oldalt és a Szolgáltatást. Ellenkező esetben a Szolgáltatásból való automatikusan kizárással sújtható, a Szolgáltató saját, diszkrecionális döntése szerint.

III/6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindennemű sportfogadás – mellyel kapcsolatban Szolgáltató csak információt nyújt – kockázattal jár. Éppen ezért a Szolgáltató a felelősségét teljes mértékben kizárja, az ÁSZF II. fejezet 2. pontja szerint.

III/7. A Felhasználó köteles megadni a szolgáltatás igénybevételét igazoló elektronikus számla kiállításához szükséges személyes adatait (valódi név, bejelentett lakcím, élő e-mail cím), ellenkező esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználó jogviszonyát.

III/8. Az igényelhető szolgáltatásokat a Szolgáltató bármikor módosíthatja. Esetleges kedvezményes tartalmak határidejét megváltoztathatja, megszüntetheti, illetve idő előtt befejezheti.

III/9. Az előfizető jogosult egyszer szüneteltetni az igényelt szolgáltatását, amelyet maximum ötven napig tehet meg. A szolgáltatás visszajelzésig, vagy az ötvenedik nap letelte után újra aktiválódik és időarányosan hosszabbításra kerül az előfizetés időtartama. Ezt követően az előfizetőnek további szüneteltetési kérelemre, illetve hosszabbítási kérelemre joga nincs.

III/10. A Szolgáltató által megosztott tartalmak a bet365 fogadóiroda szorzói és opciói alapján kerülnek publikálásra. A Szolgáltató a megosztott opciók eredményeit a havi, illetve éves statisztikájában, a fogadóiroda által könyvelt eredmények alapján rögzíti. Pl. Korai kifizetés, játékos csere garancia stb.

IV. Garanciális fizetős szolgáltatások

IV/1. A Szolgáltatói fizetős tartalmak egy része garanciális feltételekkel igényelhető. Kétféle garanciális feltétel van, amely időintervallumra, havi, vagy éves lebontásra vonatkozik.

IV/2. A havi garanciális szolgáltatás, ahogy a nevében is említve van az adott hónap eredményességére vonatkozik (hónap első és utolsó napja közötti időszak). Amennyiben a garanciális szolgáltatásunk az említett időszakban veszteséggel zár, akkor a garanciára jogosult Felhasználónak a tagságát egy hónappal automatikusan meghosszabbítjuk. A garanciára jogosult Felhasználó csak és kizárólag az a személy lehet, aki az adott hónap első napjától, az utolsó napjáig előfizetéssel rendelkezett. Amennyiben a szolgáltatás akár egy napra is megszakad/felfüggesztésre kerül/nem aktiválódik, akkor a Felhasználó nem jogosult a garanciára!

IV/3. Az éves garanciális szolgáltatás esetén, a befizetéstől számított egy évet vesszük számításba. Az általunk vezetett statisztika, ha nem alakít ki nettó 50%-os profitot az előfizetőnk számára a csatlakozás és lejárati időpont közötti időintervallumban, akkor mi automatikusan jóváírjuk az előfizető számára a garanciális egy éves időszakot! Amennyiben a szolgáltatást a Felhasználó akár egy napra is megszakítja/felfüggeszti, akkor a Felhasználó nem jogosult az éves garanciára!

IV/IV. A garanciális feltételek csak egy szolgáltatásra vonatkoznak, amelyet az Előfizetés menüpontban megtalálhat a Felhasználó!

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

V/1. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatótól kapott információt (útmutatás, tanács, fogadási tipp) másokkal megosztani kívánja, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy az elemzés pontos címét, változatlan tartalommal hiánytalanul veszi át és a forrást megjelölve, kiemelve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a bejegyzés alá, mindenki által látható módon.

V/2. Szolgáltató külön is kiemeli, hogy tartalom ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket (kártérítési per, szerzői jogi per, sérelemdíj iránti igény stb.) tesz a jogsértés megszüntetésére.

V/3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

VI. Felelősség

VI/1. A Szolgáltató a szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá akkor, ha úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok stb.).

VI/2. A szolgáltatás igénybevételekor hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VI/3. Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felületek harmadik személyek által üzemeltetett felületekre mutató linkeket is tartalmazhatnak. Szolgáltató ezen linkek illetve az általuk lehívható oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

VI/4. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

VI/5. A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely a szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatban merül fel.

VII. Adatvédelem

Az adatvédelmi rendelkezésekre a Szolgáltató által közzétett Adatvédelmi szabályzat és nyilatkozat az irányadó. Kérjük, hogy tekintse meg a szabályzatot a következő linken keresztül: https://betandwintipps.com/adatvedelem/

Tájékoztató módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában. A Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.

Verzió: 5.0
Érvényes: 2022. október 30. napjától

http://www.betandwintipps.com
Verdes János ev.
üzemeltető

0